PB Pomodoro Bolzano
Virtual Haidplatz – OUT TAKE 02.06.200 SLippery SLope - Avatar Orchestra Metaverse, Video: Evo Szuyuan / Brigit Lichtenegger (NL), Komposition: Wirxli Flimam / Jeromy Owen Turner